Wil je meekijk-vrij internet?

Hoe borgen wij onze idealen?

Freedom Internet borgt haar idealen op de volgende wijzen:

  • Mensen die voor Freedom werken moeten de idealen van Freedom onderschrijven.
  • Het streven naar het verwezenlijken van onze idealen is statutair vastgelegd bij zowel de BV als bij Stichting Appeltaart, waar de BV onder is gepositioneerd. De B.V. is gehouden om de idealen uit het Corporate Charter na te leven. Stichting Appeltaart heeft als doel om erop toe te zien dat de B.V. het corporate charter daadwerkelijk naleeft. Ze zal dat doen door:
    • Tenminste twee keer per jaar met de directie van Freedom te overleggen
    • Een keer per jaar een algemene vergadering te organiseren waar klanten inbreng kunnen geven over de maatschappelijke koers
    • Als aandeelhouder de B.V. te behoeden tegen vijandelijke of anderszins ongewenste overnames
  • Public affairs, oftewel de lobbytak van Freedom Internet, is op het hoogste niveau van Freedom Internet belegd: het hoofd Public Affairs is directielid.
  • De domeinnaam freedom.nl is ons in bruikleen gegeven door Bits of Freedom. In het hiervoor opgestelde contract is geregeld dat zij de naam terug kunnen eisen als we ons niet aan onze doelstellingen houden. We hebben er zo dus letterlijk baat bij om onze idealen na te streven!